Porota

Členové poroty soutěže Chytrá radnice
Kvalitu, nápaditost a originalitu přihlášených projektů bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců pořadatelů, partnerských organizací a rovněž akademických specialistů na jednotlivé soutěžní kategorie. Zde se s nimi můžete ve stručnosti seznámit.

 

Předsedou poroty je ekonom a zakladatel 6D Academy Ing. Pavel Kysilka CSc. 

 

Členové poroty

MARCEL GAJDOŠ, Country manager pro Českou republiku a Slovensko Visa Europe
Byl jmenován Multi-region Country Managerem pro Českou republiku a Slovensko v roce 2012. Je zodpovědný za rozvoj vztahů Visa Europe s českými a slovenskými bankami. Marcel se připojil k Visa v roce 2006 po svém působení v UniBank Slovensko, kde strávil tři roky v oblasti divize podnikového bankovnictví.

 

Ing. MARTIN HAVEL, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín
Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na České vysokém učení technickém v Praze, kde následně získal doktorát v oboru Ekonomika a řízení podniku. Od dob studií pracuje v energetice v různých společnostech. Začínal jako referent ve strategii ve společnosti ČEZ, poté přešel jako analytik do společnosti NEWTON HOLDING. Od roku 2001 pracoval pro SYNERGO GROUP (posléze Appian Group), kde byl u zrodu nezávislého obchodníka s elektřinou a plynem. Řadu let pak pracoval jako senior analytik ve společnosti Taures a následně jako poradce pro společnost České Energetické Centrum. Stál u vzniku populárně odborného čtvrtletníku, PRO-ENERGY magazínu, kde v současné době působí jako šéfredaktor.

 

doc. Ing. JOSEF KOCOUREK, Ph.D., proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Vystudoval obor Dopravní systémy a technika na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní, a od roku 2004 pracuje na téže škole na Ústavu dopravních systémů. V současné době je na fakultě proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost. V roce 2006 získal oprávnění v oblasti bezpečnostní audit pozemních komunikaci a v rámci své činnosti se zabývá zejména analýzou dopravních konfliktů v dopravě. V další činnosti se zabývá projektováním silnic a místních komunikací včetně bezpečného návrhu křižovatek, projektováním zařízení a komunikací pro pěší provoz a cyklistickou dopravu.

 

Mgr. JANA KORYTÁŘOVÁ, ministerský rada Oddělení urbánní politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj
Jana Korytářová (1989) je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, oboru Sociální geografie a regionální rozvoj. V předchozím studiu absolvovala také obor Sociologie a sociální antropologie. Ve svém studiu se zabývala především fungováním měst, interakcí fyzické a sociální struktury města, veřejnými prostory a denním rytmem lokalit. V rámci studia absolvovala stáž v oddělení urbánní politiky a pracovala na několika pozicích v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. V současné době působí v oddělení urbánní politiky, kde má na starosti především implementaci konceptu Smart Cities a Evropskou síť znalostí městských záležitostí (EUKN).

 

Mgr. FRANTIŠEK KUBEŠ, vedoucí Oddělení urbánní politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj
František Kubeš (1981) je absolventem Ostravské univerzity, oboru Sociální geografie a regionální rozvoj. Po absolvování studia pracoval 8 let na Magistrátu města Brna, v roce 2007 se zde stal vedoucím Referátu tvorby strategie a regionální spolupráce. Během této doby také absolvoval stipendium Nadace Roberta Bosche a strávil 9 měsíců v SRN. Poslední tři roky zastává funkci vedoucího Oddělení urbánní politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde odpovídá – mimo jiné – za implementaci konceptu Smart Cities, integrované strategické plánování měst a operační program URBACT III.

 

JARMILA PLACHÁ, vedoucí týmu ŠKODA AUTO DigiLab
Během více než patnáctileté kariéry prošla manažerskými pozicemi v bankovnictví a telekomunikacích, kde nasbírala zkušenosti z marketingu, reklamy, komunikace, obchodní strategie a řízení produktů. Vedla rozsáhlé mezinárodní týmy, jejichž členové sídlili napříč několika státy. Necelých šest let pracovala v zahraničí, kde stála v čele různorodých týmových projektů. V posledních dvou letech vybudovala v Telefonice digitální ICT akcelerátor Wayra CEE a vytvořila zde portfolio digitálních startupů, které podporují základní podnikání společnosti Telefonica. Dnes pomáhá ŠKODĚ AUTO nalézt řešení potřeb budoucích zákazníků a vstoupit do digitální éry ve spojení se světem ICT startupů a implementací ziskových inovací.

 

doc. Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL, Ph.D, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně
Absolvent Strojní fakulty VUT v Brně, jeho odborným zaměřením je oblast aplikované termomechaniky a energetiky zabývající se zdroji energie a způsoby jejich efektivního využívání, včetně hodnocení dopadů na životní prostředí. Dlouhodobě působí jako výzkumný pracovník v oblasti vývoje matematických modelů komponent energetických centrál a pedagogický pracovník na VUT v Brně. Ve svém výzkumném působení koordinoval řadu národních výzkumných projektů a pedagogických inovací. Dále působí jako člen České aerosolové společnosti, člen redakční rady periodika All for Power. Aktuálně zastává pozici ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, kde koordinuje zapojení pracoviště v řadě národních i mezinárodních projektů.

 

RNDr. JAN PRETEL, CSc., vědecký tajemník ČHMÚ
Vystudoval meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Celý svůj profesní život věnoval problematice životního prostředí, zejména ochraně ovzduší a v posledních zhruba 25 letech se zaměřil na otázky klimatické změny. Do roku 2012 vedl stejnojmenné oddělení na Českém hydrometeorologickém ústavu. V letech 1996-2009 zastupoval ČR v Mezivládním panelu OSN ke klimatické změně (IPCC) a byl členem jeho výboru. Řadu let na těchto tématech v různých pozicích úzce spolupracoval s MŽP.

 

Prof. Ing. VÁCLAV ŘEPA, CSc., katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
Absolvent fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, od r. 2000 docent v oboru informatika, roku 2008 jmenován v tomto vědním oboru profesorem. Od roku 1982 působí s malými přestávkami na katedře informačních technologií VŠE v Praze. Od roku 1999 také na Univerzitě Hradec Králové, Univerzitě Pardubice a Technické univerzitě v Liberci a také na Panevropské universitě v Bratislavě. Je duchovním otcem projektu OpenSoul a PARMA (Public Administration Reference Model Architecture). Je členem pracovní skupiny WG6 – Software Metrics ISO/IEC JTC1 SC7, Komise pro informační systémy Svazu měst a obcí, programových výborů řady mezinárodních konferencí, certifikovaným eBusiness Processs Managerem, do roku 2005 poradcem pro řízení znalostí v ústřední státní správě při Úřadu vlády ČR a od roku 2014 členem Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě. a služby informační společnosti ve veřejné správě.

 

Ing. LIBOR SUŠIL, ředitel marketingu ve společnosti CROSS Zlín
Ve společnosti CROSS Zlín a. s. pracuje od roku 2013. CROSS je jednou s největších a nejvýznamnějších tuzemských společností v oboru dopravních technologií. Na pozici marketingového ředitele pracoval také v obchodních společnostech na trhu s ocelí. V minulosti řídil segmenty produktového marketingu v telekomunikační společnosti O2.

 

Prof. Dr. Ing. MIROSLAV SVÍTEK, dr.h.c., děkan Fakulty dopravní ČVUT
Je též profesorem aplikované informatiky na Fakultě přírodních věd Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici a čestným profesorem na Universidad Autonoma de Bucaramanga v Kolumbii. Od roku 2006 je prezidentem Sdružení pro dopravní telematiku, prezidentem Czech Smart City Cluster. V teoretickém výzkumu se zabývá modelováním a řízením komplexních systémů. V aplikační oblasti se zaměřuje na návrh a implementaci složitých telematických systémů jako jsou „Inteligent Transport Systems“, „Smart Cities“ nebo „Smart Regions“. Podílel se na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a pěti monografií. V roce 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za rozvoj a budování oboru Informatika. Za monografii Quantum System Modeling, Principles and Applications mu byla udělena cena rektora ČVUT za prestižní vědeckou publikaci.