Pravidla

1. Přehled soutěžních kategorií

Projektové kategorie

 • Životní prostředí
 • Individuální doprava
 • Veřejná doprava
 • Energetika
 • e-Úřad

Průřezové kategorie

 • Celková chytrost města
 • Cena veřejnosti
 • Inovativní řešení

2. Podmínky účasti v soutěži

 • Projekty do soutěže mohou přihlásit veškeré municipality na území ČR (kraje, obce, města, městské části), popř. soukromé subjekty, které realizují veřejné projekty z oblasti Smart Cities.
 • Účast v soutěži je bezplatná.
 • Přihlašovatel může do každé Projektové kategorie přihlásit po jednom projektu (vyjma krajských úřadů, které mají širší působnost).
 • Počet kategorií je libovolný, není povinné obsadit všechny Projektové kategorie.
 • Všechny přihlášené projekty jsou automaticky zařazeny do všech tří Průřezových kategorií.
 • Soutěžit mohou projekty, které využívají inovativní technologická řešení a přispívají tak ke zvyšování kvality života obyvatel. Může se jednat jak o projekty již zrealizované, tak o projekty ve fázi implementace.
 • Projekty je možné do soutěže přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na webových stránkách soutěže chytra-radnice.cz nebo vyplněním tištěného dotazníku.
 • V případě vyplněné on-line formuláře se musí přihlašovatel registrovat na webových stránkách soutěže chytra-radnice.cz.
 • Přihlášky je možné podávat viz harmonogram.

 

3. Odborná komise a hodnocení projektů

 • Projekty hodnotí komise složená z odborníků z akademické sféry a ze zástupců partnerů projektu.
 • Předseda odborné komise má právo veta.

 

Hodnocení Projektových kategorií

 • Projekty jsou hodnoceny na základě obecných kritérií, která jsou společná pro všechny Projektové kategorie:
 1. Udržitelnost
 2. Odvaha
 3. Inovativnost
 4. Socio-ekonomický přínos
 5. Participace občanů
 6. Koncepčnost
 • Součástí hodnocení jsou i další známky přidělované v jednotlivých kategoriích.
 • Členové komise hodnotí naplnění jednotlivých kritérií formou známek na stupnici 1-5 (školní princip, 1 - nejlepší, 5 - nejhorší). Výsledné hodnocení tří nejúspěšnějších projektů v jednotlivých Projektových kategoriích vzejde z váženého průměru všech udělených známek. Každý porotce před hodnocením přidělí vlastní důležitost jednotlivým kritériím.

 

Hodnocení Průřezových kategorií

 • Všechny projekty přihlášené do Projektových kategorií jsou automaticky zařazeny do všech tří Průřezových kategorií.

Celková chytrost města

 • Východiskem pro hodnocení této kategorie bude úspěšnost měst v Projektových kategoriích soutěže.

Inovativní řešení

 • Východiskem pro hodnocení této kategorie bude naplnění kritéria Inovativnost v rámci Projektových kategorií.

Cena veřejnosti

 • Hlasování v této kategorii probíhá on-line na webových stránkách soutěže chytra-radnice.cz.
 • Každý hlas může být započten pouze jednou.
 • Vítěz s nejvyšším počtem získaných hlasů bude vyhlášen během slavnostního galavečera.
 • Hlasování mohou přihlašovatelé podporovat různou formou (např. oslovení relevantní skupiny hlasujících prostřednictvím vlastních webových stránek). Materiální odměna za udělení hlasu není dovolena.

 

4. Ocenění a jeho užívání

 • Účastníci soutěže získávají speciální označení, které mohou využívat pro svoji marketingovou komunikaci.
 • Označení obsahuje logo soutěže, ročník a specifikaci:
  • Výherce Projektové kategorie
  • Výherce Průřezové kategorie
  • Účastník soutěže

 

Ocenění Výherce soutěže

 • Ocenění bude uděleno všem výhercům umístěným na 1. – 3. místě v Projektových kategoriích a na 1. místě v Průřezových kategoriích.

Ocenění Účastník soutěže

 • Ocenění získají všichni účastníci soutěže, jejichž přihláška byla řádně přijata k posouzení hodnotící komisí.

 

5. Vyhlášení výsledků soutěže

 • Oficiální vyhlášení výsledků a udílení cen se uskuteční v rámci slavnostního galavečera za účasti zástupců přihlašovatelů projektů, organizátorů soutěže, partnerů soutěže a členů hodnotící komise. Termín slavnostního galavečera je stanoven v harmonogramu soutěže.

 

6. Zveřejnění výsledků

 • Výsledky budou kompletně k dispozici po slavnostním galavečeru na webových stránkách soutěže chytra-radnice.cz.
 • Organizátoři soutěže mohou zajistit zveřejnění výsledků ve sdělovacích prostředcích.